Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Miss Miauw

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Miss Miauw met maatschappelijke zetel te en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0656.603.193. (Hierna: “Miss Miauw”). 


Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.


Artikel 2 – Prijs en betaling

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de website. 

Al onze facturen dienen betaald te worden in het salon, contant of via de payconic app. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 


Artikel 3 - Wijziging van de overeenkomst

1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover tevoren inlichten.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal de gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

5. Mocht u verhinderd zijn dan kan een afspraak voor vachtverzorging kosteloos verzet worden, mits dit minimaal 24 uur van te voren is. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Indien u niet op de afspraak verschijnt, dan zullen de volledige kosten van de behandeling in rekening worden gebracht.

6. Het annuleren van een afspraak dient rechtstreeks telefonisch met de gebruiker te gebeuren. Annuleren via email, sms, instagram of messenger is niet mogelijk!

7. Bij een behandeling + wassen is het niet mogelijk om bij de behandeling te blijven.


Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 


Artikel 5 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 7 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 8 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 9 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x